จำนวนผู้เข้าสมัครสอบตามภาค

ภาค จำนวน(คน)
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10300 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-288-5599,02-288-5751-52 โทรสาร : 02-282-6658 ,02-280-0837 E-mail : spcc.2560@gmail.com © 2017